Gå til hovedindhold

Lokalråd for Næstved Vestegn

Lokalsamfund - Borgerinvolvering - Landdistriktspolitik

Indhold

  Lokalrådets formål er at styrke lokaldemokrati, udvikling og levevilkår i vestegnen i samarbejde med kommune, beboere, lokalsamfund og foreninger m.m., samt at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i landdistriktet.

  Lokalrådet virker for områdets samlede interesser og er brobygger imellem kommune og borgere,
  hvor der er behov, og at skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt.

  Lokalrådet består af 5 til 11 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

  Lokalrådet

  NB! *=@

  Formand

  Poul-Erik Pedersen
  Ahornvej 18
  4262 Sandved
  tlf. 2341 9836 
  E-mail: pedersen.danmark*mail.dk

  Formands suppleant

  Hans-Henrik Jensen
  Slagelsevej 1
  4250 Fuglebjerg
  tlf. 2045 4434 
  E-mail: hh*k-gaarden.dk

  Kasserer

  Gunner Hansen
  Fasanvej 4
  4250 Fuglebjerg
  tlf. 6068 4129
  E-mail: ge.hansen*stofanet.dk

  Referent

  Knud Hansen
  Granvænget 1
  4262 Sandved
  tlf. 5545 6460 
  E-mail: findsen12*outlook.dk

  Lokalrådsmedlemmer

  Lasse Ters
  Lindekrogvej 8, Vinstrup
  4250 Fuglebjerg
  tlf. 4044 5475 
  E-mail: lassethers*msn.com

  Harly Bruun Jørgensen
  Haldager Mark Vej 13
  4250 Fuglebjerg
  tlf.5370 9912 
  E-mail: harlybruun*gmail.com

  Henning Lykke Pedersen
  Nyvej 41
  4262 Sandved
  tlf. 2857 7498 
  E-mail:  hlykkep*gmail.com

  Karen Bjerre
  Drosselvænget 1
  4250 Fuglebjerg
  tlf. 5545 3365
  E-mail: karen.bjerre*postkasse.net

   

  § 1

  Stk. 1 Lokalrådet har hjemsted i Næstved kommune i den del af vestegnen, der geografisk udgør det nord vestlige landdistrikt fra Susåen og syd om matrikel 1e, Gunderslevholm Hgd. Rejnstrupvej 32, syd om Tokkerup Overdrev, langs med grænsen til Hyllinge sogn, syd om Førslev by, nord om Arløse by, syd om Flemstofte by, nord om Bendslev by og syd om Sønder-Jellinge by til kommunegrænsen mod Slagelse.

  Stk. 2 Lokalrådets formål er at styrke lokaldemokrati, udvikling og levevilkår i vestegnen i samarbejde med kommune, beboere, lokalsamfund og foreninger m.m., samt at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i landdistriktet.

  Stk. 3 Lokalrådet virker for områdets samlede interesser og er brobygger imellem kommune og borgere,
  hvor der er behov, og at skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt.

  § 2

  Stk. 1 Lokalrådet består af 5 til 11 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

  Stk. 2 Stemmeberettigede og valgbare er alle, der er fyldt 15 år og bosiddende i et af de 10 *sogne, som tidligere udgjorde Fuglebjerg kommune.

  Stk. 3 Kandidater anmeldes ved personlig fremmøde på generalforsamlingen, eller ved skriftlig fuldmagt.

  Stk. 4 Opstilles der flere end 11 kandidater foretages skriftlig afstemning blandt de sideordnet opstillede kandidater. Der skal afgives stemme på 11 af kandidaterne. Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal.

  Stk. 5 Valgperioden er 4 år, gældende fra 1. januar efter ordinær generalforsamling.

  § 3

  Stk. 1 Lokalrådsmedlemmer, der fraflytter landdistriktet jf. § 2, stk. 2, udtræder af rådet.

  Stk. 2 Lokalrådsmedlemmer, som opnår valg til Næstved byråd, udtræder af rådet.

  Stk. 3 Lokalrådsmedlemmer, kan efter eget ønske, når som helst udtræde af rådet.

  Stk. 4 Et udtrådt medlem erstattes af 1. suppleanten som gyldigt lokalrådsmedlem.

  § 4

  Stk. 1 På lokalrådets første ordinære møde i den nye valgperiode konstituerer rådet sig med formand, kasserer og referent, og der udpeges en formandssuppleant. Konstitueringen offentliggøres jf. § 4, stk. 4.

  Stk. 2 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, og afgørelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

  Stk. 3 Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og fører beslutningsreferat ved rådets møder.
  Lokalrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,00 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af bestyrelsen.

  Ligeledes skal lånoptagelse på mere end kr. 10.000,00 godkendes af bestyrelsen.

  Lokalrådets medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for lokalrådet, og har ikke krav på nogen del af lokalrådets formue eller udbytte af nogen art.

  Bestyrelsen er ansvarlig for lokalrådets økonomi, men hæfter ikke personligt for lokalrådets økonomiske forpligtigelser, for hvilken alene lokalrådet hæfter med dens respektive formue.

  Stk. 4 Lokalrådet er forpligtet til, i den udstrækning det er muligt, at synliggøre sig overfor borgerne i
  området, herunder at give løbende orientering om rådets arbejde igennem beboerblad, hjemmeside, sociale medier eller lign.

  § 5

  Stk. 1 Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:
  1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af lokalrådsmedlemmer
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
  8. Eventuelt

  Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert 4. år i 4. kvartal i det år, der er kommunalvalg.

  Stk. 3 Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i landdistriktet, og på lokalrådets- og Næstved Kommunes hjemmeside, samt på sociale og lokale medier senest 30 dage før afholdelsen.

  Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt, dog senest 2 måneder efter skriftlig begæring fra mindst 20 personer bosat i landdistriktet jf. § 1 stk. 1 eller af bestyrelsen jf. § 4 stk. 2, og indvarsles jf. § 5, stk. 3. Suppleringsvalg kan foretages.

  § 6

  Stk. 1 Vedtægtsændringer kan gennemføres, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

  Stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være formanden i hænde senest den 31. august i valgåret. Vedtægtsændringer kan også foretages ved en ekstraordinær generalforsamling.

  Stk. 3 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  Stk. 4 Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål i lokalområdet. Den sidste ekstraordinære generalforsamling tager ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler.

  Således vedtaget den 05. november 2009 og med ikrafttræden den 1. januar 2010

  Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2010.

  Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014.

  Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling den 08. marts 2016.

  Vedtægtsændringer er vedtaget ved ordinær generalforsamling den 25. november 2021.

  *sogne: Fuglebjerg, Fyrendal, Førslev, Gunderslev, Haldagerlille, Hårslev, Krummerup, Kvislemark,
  Ting-Jellinge og Tystrup.

  Fuglebjerg den 25. november 2021

  Seneste nyt fra Næstved Vestegn - Fuglebjerg