Gå til hovedindhold

Referat af Lokalrådsmøde Næstved Vestegn 15/2 - 2024

Referat af Lokalrådsmøde Næstved Vestegn 15/2 - 2024

28. feb. 2024

Indhold

    Titel:                    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn.

     

    Dato:                   15. 02. 2024.

    Tidspunkt:          19.00.

    Sted:                   Varmeværk, Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg.

    Deltagere:           Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen       Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

    Afbud:                 Harly, Bruun Jørgensen, Hans-Henrik Jensen.
    Knud Hansen deltog ikke i pkt. 2. – pkt. 6.

     

    Gæster:              

     

    Dagsorden:

      1. Godkendelse af referat.
      2.
    Eventuelle tilføjelser til dagsorden. Sct. Hans arrangement med spejderne. pkt. 11.
      3.
    Godkendelse af dagsorden.
      4.
    Orientering fra formanden.
    Pers. oplysninger til Sparekassen. Kronjylland – Regnskab til kommunen – Klimamøde 
           22. feb. på Maglemølle – 60+ arrangement 26. april på Grønbro.
      5. Økonomi.
     
     6. Agenda 21.
     
    7. Næstved Strategien – Rønnebæksholm møde 4. marts kl. 17-19. – Høringsbrev.
     
    8. Multihus og SSP møde. – Ordensregler og opsyn.
      9. Renovering af Kløversti pæle og skilte.
    10. Landsbyklyngens ophør.
    11. Sct. Hans arrangement med spejderne.
    12. Lions jubilæum 9. marts kl. 12-15 i Kulturladen.
    13. Fuglebjerg Forsamlingshus reception 17. feb. kl. 11-14. – Ny bestyrer.
    14. Evt. sponsorat til gymnastik afd. i Fuglebjerg I.F.
    15. Bordet rundt.
    16. Tid og sted for næste møde. 18. april kl. 19.00 på Varmeværket.
    17. Eventuelt.

    Ad. 1:
    Godkendt.

    Ad. 2:
    Sct. Hans arrangement indgår som pkt. 11. Efterfølgende punkter rykker en plads.

    Ad. 3:
    Godkendt.

    Ad. 4:
    Sparekassen Kronjylland er oplyst om bestyrelsesmedlemmerne navn og adr. jf. gældende lovgivning.
    Hovedpunkter for Lokalrådets regnskab i 2023 er afsendt til Næstved Kommune.
    Henning L. Pedersen deltager i kommende klimamøde den 22. feb. på Maglemølle.
    Lokalrådet deltage med en info bod ved 60+ arrangement på Grønbro den 26. april.

    Ad. 5:
    Et underskud på omk. 7 tusinde kroner for 2023 regnskabet blev taget til efterretning.
    Lokalrådet har i jan. 2024 modtaget et erhvervs sponsorat og det årlige tilskud fra Næstved Kommune, og har d.d. en positiv saldo på bankkontoen.

    Ad. 6:
    Der har været afholdt 2 møder i den forløbne periode. Arr. møde på Næstved Bibliotek om landbrug havde pæn tilslutning. Møde om Miyawaki skovrejsning forskellige steder i kommunen er afholdt i Fensmark. Foredrag med oplæg og debat om atomkraft er planlagt til den 17. april. Repair caféen i Boderne hver den 1. lørdag i måneden er rimeligt godt besøgt.
    I enkelte andre kommuner er der forsøg med ændret affaldsafhentning og sortering vha. robotstyring. Det skulle give en både bedre og billigere affaldsordning, men er måske ikke attraktiv for politikere i vores kommune, da den nuværende ordning endnu ikke er forrentet.

    Ad. 7:
    Orientering om Næstved Strategien finder sted på Rønnebæksholm den 4. marts. Lokalrådet har ingen væsentlige indsigelser til strategien, og indsender derfor ikke høringsbrev.

    Ad. 8:
    Fmd. har været til et par møder med SSP, politi, Næstved Kommune, Fuglebjerg Skole og øvrige lokale interessenter vedr. opretholdelse af ro og orden omkring Multihuset og i by og land generelt. Der arbejdes intents på kommende forebyggende tiltag.

    Ad. 9:
    Lokalrådet ansøger her til foråret Næstved Kommune om penge til vedligeholdelsesudgifter af Kløversti pæle og -skilte på omk. 10 tusinde kroner. Knud og Poul-Erik foretager det praktiske arbejde, når vejr og vind bliver lidt mere sommeragtig.

    Ad. 10:
    Landsbyklyngen ”Landet mellem Byerne” er ophørt pr. 31. dec. 2023 pga. manglende aktører til det forefaldne arbejde. Der var ikke efterladt væsentlige økonomiske og materielle aktiver. Nogle få aktiver er gået til at dække daværende medlemmers økonomiske udlæg. Rest effekter opbevares af områdets 2 lokalråd i depot i Sandved og i Fuglebjerg.
    Fondsmidler på 50 tusinde kroner, der er tildelt ”Landet mellem Byerne”, opbevares af Lokalrådet indtil Næstved Kommune juridisk har godkendt proceduren for oprindelig tildeling.

    Ad 11:
    Spejderne i Fuglebjerg har forespurgt om samarbejde vedr. et kommende Sct. Hans arrangement i Fuglebjerg by. Lokalrådet har ikke mulighed for at deltage aktivt i arrangementet, men støtter op om ideen og bidrager gerne med at profilere arrangementet. Karen tager kontakt til Fuglebjerg Spejderne.

    Ad. 12:
    Lions Club i Fuglebjerg afholder reception i Kulturladen den 9. marts i anledning af deres 50 års jubilæum. Fmd. deltager medbringende en present fra Lokalrådet.

    Ad. 13:
    Lørdag den 17. februar afholder Fuglebjerg Forsamlingshus reception for Mikkel Lindö Larsen, der er husets nye forpagter. Fmd. deltager medbringende en present fra Lokalrådet.

    Ad. 14:
    Gymnastik afdelingen i Fuglebjerg I.F. og andre foreninger og enkeltpersoner, har forespurgt om ansøgning vedr. økonomisk støtte fra Lokalrådet for Næstved Vestegn. Lokalrådet vil gerne støtte op omkring lokalområdets mange foreninger og deres gøremål, men vi har ikke væsentlige økonomiske midler til uddeling, og kan derfor ikke efterkomme diverse henvendelser. Hvis der fremadrettet bliver større økonomisk rådighed, kan Lokalrådsbestyrelsen foretage diverse dispositioner.

    Ad. 15:
    Gunner Hansen har på privat initiativ gjort Park og Vej i Næstved kommune opmærksom på en ekstrem dårlig snerydning af stier og for torve i Fuglebjerg by. Ligeledes har snerydningsmateriellet beskadiget flere flisebelægninger og stensætninger. Tilbagemeldingen han fik fra Park og Vej var desværre ikke særlig konstruktiv. Lokalrådet opfordrede Gunner til at fremsende hans dokumentation om mangelfuld snerydning til Teknisk Udvalg og med et C.c. til borgmesteren.

    Ad. 16:
    Næste møde afholdes den 18. april kl. 19,00 på Varmeværket, Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg.

    Ad. 17:
    Det er endnu ikke lykkedes vores lokale el-installatør af få tilrettet lyssætningen ved Den lille Prins og repareret lyset i infotavlerne ved Biblioteket. Formanden fortsætter med at følge op på manglerne.

    Mødet hævet kl. 20.16.

    Referent: Poul-Erik Pedersen.