Gå til hovedindhold

Referat Lokalråd Næstved Vestegn 8. juni 2023

03. jul. 2023

Indhold

  Titel:    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

  Dato:    08. 06. 2023

  Tidspunkt:    18.30

  Sted:    Kællerødvej 9, 4250 Fuglebjerg

  Deltagere:    Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke, Peder-sen, Karen Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.
  Afbud:     

  Gæster:    Anne Wrist Sørensen


  Dagsorden:
    1. Godkendelse af referat.
    2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
    3. Godkendelse af dagsorden.
    4. Orientering fra formanden. Landsbyklyngen (Sansehave & Bypedeller) – Lokalrådskursus – +60 arr.
        - Politimøde – Trafikfølgegruppe (Rute 615 Sorø-Bisserup nedlægges?) – Kulturladen.     
    5. Økonomi.
    6. Agenda 21.
    7. Hjemmeside.
    8. På sporet af Sydsjællands Natur.
    9. Donationer til Fuglebjerg Multipark, Fuglebjerg Skole og Fuglebjerg I.F.
  10. Fuglebjerg Skole.
  11. Næstved Strategi.
  12. Ajourføring af Kløverstier og blomster omk. ”Prinsen”.
  13. Mødekalender 2. halvår 2023.
  14. Bordet rundt.
  15. Tid og sted for næste møde.
  16. Eventuelt.

  Ad 1. 
  Referat godkendt.


  Ad 2. 
  Ingen tilføjelser.


  Ad 3. 
  Dagsorden godkendt.


  Ad 4. 
  Mødet omkring Landsbyklyngens sansehave og landsby pedeller var ikke så godt besøgt. Der afholdes et nyt møde den 22. juni.
  Lokalrådskursus i Glumsø var hyggeligt og med enkelte nye guldkorn. Desværre er det mest den ældste generation som deltager.
  Næstved Kommune skal sparre 45 mio. Derfor kan lokalråd risikere at blive berørt.
  +60 arrangement på Grønbro. En god og hyggelig dag for mange, men ringe besøg ved standene. 
  Møde med politiet havde kun lidt nyt. Bl.a. at indbrudsbølgen i vores område er aftaget, i sammenhæng med færdiggørelsen af nedgravning af fibernet.
  Som konsekvens af besparelser ser man igen på nedlæggelsen af busruten Bisserup – Sorø. Konsekven-sen for lokalsamfundene på landet af dette, er man ligeglade med i Næstved.
  Flex ture vil stige i pris.
  Kulturladen har afholdt en aften med fællesspisning og foredrag. Her fortalte formanden om lokalrådsar-bejdet. 
  Næstved Kommune strategi har været fremført på Rønnebæksholm.


  Ad 5. 
  Økonomisk ser det fornuftigt ud, også hvis Næstved Kommune trækker os fremadrettet. 44.729.50 kr. p.t. Der gives i morgen en check til Fuglebjerg Idrætsforenings 100 års jubilæum på kr. 10.000. Gunner over-rækker checken fra lokalrådet.


  Ad 6. 
  Der har været afholdt to møder siden sidst. 
  På Repair værkstederne, kommer der ca. 25 – 35 mennesker hver gang. Ca. halvdelen får repareret det de kommer med, og kan vende glade hjem igen.
  Der har været et enkelt foredrag om Dansk landbrug i fortid – nutid og fremtiden. Der var overraskende mange tilhørere på biblioteket i Næstved til dette. Ca. 70.
  Økonomien har det skidt, så nu har kommunen vedtaget fremadrettet at give tilskud på kr. 50.000. årligt.
  I den kommende weekend afholdes der Næstveds Søjler. Et middelaldermarked hvor også Repair værk-stederne er åbne.
  Næste møde afholdes den 14.08.2023.


  Ad 7. 
  Her glimrer Næstved Kommunes koordinator for området fuldstændigt med sit fravær. Hun er heller ikke til megen hjælp i forvejen, så nu prøver man et tvær – lokalråds samarbejde på området, med håb om frem-gang.


  Ad 8. 
  Harly har været til møde den 7/6- 2023. Der sker en del rundt i kommunerne, men afventer referat fra mø-det.
  Men Sorø arbejder ved Kongsgården i Broby, samt på Kongskilde med fuglekasser og biodiversitet.
  Slagelse afholder anlæggelse af naturstier ved Tårnborg og Skælskør.
  Forbedring af kyststien ved Musholm.
  Rute fra Fodsporet til Flakkebjerg Mindelund.
  Flakkebjerg har bygget et amfiteater. 
  Cyklistforbundet har lagt adskillige ruter ind på GIS. Kort som kan findes på nettet.
  Næstved arbejder på rute fra Enø til Fuglebjerg.
  Der klages over at der er for kort tid til emnerne på mødet. Kan hænge sammen med at der ikke er afholdt noget i næsten et år.


  Ad 9. 
  Der er doneret penge til Fuglebjerg Skole og til Multiparken. Fuglebjerg IF. får overrakt check i morgen.


  Ad 10. 
  Navneforvirringen fortsætter. Man vil ikke acceptere vores identitet i Fuglebjerg, Sandved og Torne-mark.  
  Vesterlandet ligger i Norge.


  Ad 11. 
  Strategi for udvikling i Næstved Kommune viser, at der er faldende befolkningstal de første måneder af 2023.


  Ad 12. 
  Næstved Kommune skal efter aftale vedligeholde blomsterne omkring ” Den lille prins ”. Men vi afventer Sct. Hans inden vi gør noget.


  Ad 13. 
  Møderækken ser for efteråret således ud.
  Tirsdag den 5. september kl. 19:00 på Drosselvænget 1. Fuglebjerg
  Tirsdag den 24. okt. Kl. 19:00 på Varmeværket i Fuglebjerg.
  Torsdag den 7. dec. Julemødet kl. 18:30 hos Karen på Drosselvænget 1. Fuglebjerg.


  Ad 14. 
  Hjertestarter er opsat i Haldagermagle. 
  Lystfiskerne klager over små fisk i Tystrup sø. Bredejerne har talt om et møde, hvor det skal drøftes hvad der kan gøres for at opfiske nogle af skidtfiskene, som ikke har interesse for lystfiskerne, og derfor nu er i kraftig vækst. Det kan være Næstved og Sorø kommuner skal med ind over.


  Ad 15.
  5. sep. kl. 19:00, Drosselvænget 1, Fuglebjerg.


  Ad 16.
  Intet.


  Mødet slut kl. 19:55
  Referent.: Knud Hansen

  Se flere nyheder fra Næstved Vestegn