Gå til hovedindhold

Referat Lokalrådsmøde Næstved Vestegn 24/10 2023

Referat Lokalrådsmøde 24/10 2023

31. okt. 2023

Indhold

  Titel:                    Beslutningsreferat – Lokalrådet for Næstved Vestegn

   

  Dato:                   24. 10. 2023

  Tidspunkt:          19.00

  Sted:                   Sandvedvej 31A, 4250 Fuglebjerg

  Deltagere:           Gunner Hansen, Hans-Henrik Jensen, Harly Bruun Jørgensen, Henning Lykke Pedersen, Karen            Bjerre, Knud Hansen, Lasse Thers, Poul-Erik Pedersen.

  Afbud:                  Knud Hansen, Karen Bjerre, Harly Jørgensen

   

  Gæster:                   Christian Lærke Christensen, Næstved Kommune.

   

  Dagsorden:
  Til mødeindledning er specialkonsulent og byplanlægger Christian Lærke Christensen Næstved kommune, inviteret for at orientere om den kommende Næstved Strategi. Indslaget, inkl. efterfølgende dialog, er berammet til en varighed af ca. 50 minutter.

    1. Godkendelse af referat.
    2. Eventuelle tilføjelser til dagsorden.
    3. Godkendelse af dagsorden.
    4. Orientering fra formanden.
  Trafikbestilling – Donation til Kulturladen
    5. Økonomi.
    6. Agenda 21.
    7. Næstved Strategien.
    8. Lokalrådenes stormøde 11/11 2023.
    9. Hjemmeside / spam.
  10. På sporet af Sydsjællands Natur.
  11. Landsbyklyngen / Multipark.
  12. Kløverstier.
  13. Bordet rundt.
  14. Tid og sted for næste møde.
  15. Eventuelt.

  Inden lokalrådsmødet pkt. 1. indledtes der med en orientering om den kommende Næstved Strategi af byplanlægger ved Næstved kommune, Christian Lærke Christensen.
  En konstruktiv drøftelse, der gav lokalrådsmedlemmerne en god forståelse af den fremtidige planlægning af diverse opgaver i kommunen i de nærmeste år fremadrettet.
  Det er vigtigt at Næstved er en attraktiv by at bosætte sig i, at kunne drive handel, håndværk og erhverv fra. Et centrum for erhvervs- og højere uddannelser. At erhvervsaktive har gode transportmuligheder til fjerne og nære arbejdspladser. Er samlingssted for store kulturelle events, samt virker indbydende for besøgende og turister.
  Mindst lige så vigtigt er det, at oplandet i kommunen opgraderes optimalt, så vi kan få en sammenhængende kommune. Således at landområderne bliver attraktive for bosætning af alle aldersgrupper, nødvendige fornødenheder i hverdagen som indkøb, håndværk, sundhedscentre, biblioteker, kulturelle samlingssteder, en velfungerende kollektiv trafik, skoler, institutioner og et velfungerende ungemiljø m.m., så kommende generationer ikke ”flygter” væk fra lokalsamfundene.
  Også en bevarelse og tilpasning af vores skønne skove, vandløb, landskab og strandområder, så herboende og besøgende kan finde ro og være i harmoni med naturen.
  Orientering med spørgsmål og dialog forløb sig til 1 time og 20 min.

  Ad 1:
  Godkendt

  Ad 2:
  Ingen.

  Ad 3:
  Godkendt.

  Ad 4:
  Vi har indgivet høringssvar til Næstved kommune vedr. fremtidig betjening af busrute 615 sammen med Lokalrådet 4262 Sandved og Fuglebjerg Skole.
  Kulturladen i Fuglebjerg var meget taknemlige ved modtagelsen af lokalrådets donation til indkøb af inventar.

  Ad 5:
  Der har kun været et par enkelte udbetalinger siden sidste møde.
  Bankbeholdning pr. 24. okt. 2023 er på kr. 32.119,40

  Ad 6:
  Der er afholdt 2 møder siden sidst og næste møde er den 13. nov. kl. 19,-
  Aftalt foredrag med forfatter og debattør Kjeld Hansen onsdag den 15. nov. kl. 19 – 21 på Biblioteket i Næstved.
  Repair Cafe Næstved var repræsenteret på kulturnatten i Næstved by. Standen her og i Boderne er vel besøgt med mange udfordringer.
  Næste Repair Cafe er i Boderne den 4. november.

  Ad 7:
  En del af indholdet i Næstved Strategien er beskrevet i indledningen til denne dagsorden. Videre drøftelser og evt. konklusioner vil blive drøftet på kommende møder.

  Ad 8:
  Lokalrådenes stormøde på Rønnebæksholm den 11. nov. vil gennemgående handle om den kommende Næstved Strategi. Lokalrådet deltager med flest mulige medlemmer på dagen. Tilmelding inden den 1. november 2023.

  Ad 9:
  Uvedkommende personer har via oplysninger på lokalrådets hjemmeside forsøgt at franarre en del af bestyrelsesmedlemmerne et pengebeløb. Missionen mislykkedes heldigvis, og hjemmesiden er nu tilrettet, så lignende forsøg ikke bliver let tilgængelige.

  Ad 10:
  Punktet er udskudt til næste møde.

  Ad 11:
  Aktørerne i Landsbyklyngen ”Landet mellem Byerne” er for nedadgående, bl.a. pga. sydom, fraflytning og andre gøremål. Status bliver drøftet på næste møde i november måned.
  Multihuset, der er placeret øst for Fuglebjerg Hallen og tæt på skaterbowlen, er nu indviet til brug for områdets unge og andre, der mangler et værested. Vi håber en fremtidig organisation kan bevare og udvikle området til gavn for lokalområdet.

  Ad 12:
  Punktet er udskudt til næste møde.

  Ad 13:
  Lokalrådets borde/bænkesæt ved Den lille Prins og Biblioteket, bliver vinteropbevaret på foranledning af Henning Lykke.

  Ad 14:
  Torsdag den 7. december kl. 18.30 på Drosselvænget 2 i Fuglebjerg.

  Ad 15:
  Ingen.

   

  Mødet hævet kl. 20.51

  Referent: Poul-Erik Pedersen