Vedtægter for
Lokalrådet for Næstved Vestegn

§1

Stk. 1   Lokalrådet har hjemsted i Næstved kommune i den del af vestegnen, der geografisk udgør det nordvestlige landdistrikt fra Susåen og syd om matrikel 1e, Gunderslevholm Hgd. Rejnstrupvej 32, syd om Tokkerup Overdrev, langs med grænsen til Hyllinge sogn, syd om Førslev by, nord om Arløse by, syd om Flemstofte by, nord om Bendslev by og syd om Sønder-Jellinge by til kommunegrænsen mod Slagelse.

Stk. 2   Lokalrådets formål er at fremme udvikling og levevilkår i vestegnen i samarbejde med beboere, lokalsamfund og foreninger m.m., samt at tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i landdistriktet.

Stk. 3   Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Næstved Byråds beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

Stk. 4   Lokalrådet indgår i et konstruktivt samarbejde med Næstved kommune samt øvrige relevante myndigheder og beslutningstagere.

Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

 1. Lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner.
 2. Trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende
  foranstaltninger, kollektiv trafik.
 3. Miljøspørgsmål.
 4. Turisme og erhvervsfremme.
 5. Etablering og drift af idrætsanlæg.
 6. Etablering af kultur og fritidsaktiviteter.
 7. Borgerbetjening og pasningstilbud.
 8. Skoledistrikter.

§2

Stk. 1   Lokalrådet består af 5 til 11 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2   Stemmeberettigede og valgbare er alle, der er fyldt 15 år og bosiddende i et af de 10 *sogne, som tidlige udgjorde Fuglebjerg kommune.

Stk. 3   Kandidater anmeldes ved personlig fremmøde på generalforsamlingen, eller ved skriftlig fuldmagt.

Stk. 4   Opstilles der flere end 11 kandidater foretages skriftlig afstemning blandt de sideordnet opstillede kandidater. Der skal afgives stemme på 11 af kandidaterne. Ikke valgte kandidater indtræder som suppleanter efter opnået stemmetal.

Stk. 5   Valgperioden er 4 år, gældende fra 1. januar efter ordinær generalforsamling.

§3

Stk. 1   Lokalrådsmedlemmer, der fraflytter landdistriktet jf. § 2, stk. 2, udtræder af rådet.

Stk. 2   Lokalrådsmedlemmer, som opnår valg til Næstved byråd, udtræder af rådet.

Stk. 3   Lokalrådsmedlemmer, kan efter eget ønske, når som helst udtræde af rådet.

Stk. 4   Et udtrådt medlem erstattes af 1. suppleanten som gyldigt lokalrådsmedlem.

§4

Stk. 1   På lokalrådets første ordinære møde efter generalforsamlingen konstituerer rådet sig med formand, kasserer og sekretær, og der udpeges en formandssuppleant. Konstitueringen offentliggøres jf. § 4, stk. 4.

Stk. 2   Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og afgørelser sker ved stemmeflertal.

Stk. 3   Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden, og fører beslutningsreferat ved rådets møder.
Lokalrådet tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,00 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af hele bestyrelsen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 10.000,00 godkendes af hele bestyrelsen.
Lokalrådets medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for Lokalrådet, og har ikke krav på nogen del af Lokalrådets formue eller udbytte af nogen art.
Bestyrelsen er ansvarlig for Lokalrådets økonomi, men hæfter ikke personligt for Lokalrådets økonomiske forpligtigelser, for hvilken alene Lokalrådet hæfter med dens respektive formue.

Stk. 4   Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

§5

Stk. 1   Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af lokalrådsmedlemmer
 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
 7. Eventuelt

Stk. 2   Ordinær generalforsamling afholdes hvert 4. år i 4. kvartal i det år, der er kommunalvalg.

Stk. 3   Generalforsamlingen annonceres, eller bekendtgøres ved opslag i landdistriktet og på lokalrådets hjemmeside, senest 30 dage før afholdelsen.

Stk. 4   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før.

Stk. 5   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt, dog senest 2 måneder efter skriftlig begæring fra mindst 20 personer bosat i landdistriktet jf. § 1 stk. 1 eller af bestyrelsen jf. § 4 stk. 2, og indvarsles jf. § 5, stk. 3. Suppleringsvalg kan foretages.

§6

Stk. 1   Vedtægtsændringer kan gennemføres, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 2   Forslag til vedtægtsændringer skal skriftligt være formanden i hænde senest den 31. august i valgåret. Vedtægtsændringer kan også foretages ved en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3   Forslag til vedtægtsændringer skal indgå i annonceringen af generalforsamlingen.

Stk. 4   Opløsning af lokalrådet sker efter reglerne i § 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3.

Stk. 5   Ved opløsning af lokalrådet tilfalder evt. effekter og formue almennyttige formål i vestegnen, dog ikke kommunale tildelte midler.

 

Således vedtaget den 05. november 2009 og med ikrafttræden
den 01. januar 2010

Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling

den 22. april 2010.

Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling

den 29. januar 2014.

 

Vedtægtsændringer er vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling

den 08. marts 2016.

*sogne: Fuglebjerg, Fyrendal, Førslev, Gunderslev,
Haldagerlille, Hårslev, Krummerup, Kvislemark,
Ting-Jellinge og Tystrup.

 

 

Fuglebjerg den 08. marts 2016

 

Gunner Hansen                                 Knud Hansen
                Dirigent                                           Referent